banner1-877x223jpg

Secondary 3rd/Transition Year

First course: This course is offered to post-Junior Cert and Transition year students. The students will get the opportunity to concentrate totally on Oral and Aural skills for the Leaving Cert Higher level examination. This constitutes 50% of the total marks. Students’ personal topics for the Oral will be corrected first and then they will work interactively on honing their oral skills in Irish. We guarantee that students will work in a non-threatening atmosphere. Teachers will be fully supportive of them at all times. Students will receive a free textbook at the beginning of the course which focuses totally on Oral and Aural skills. Séamas Ó Máirtín is the author of this textbook, ‘Líofa – Ardleibhéal’ published by Folens. Most importantly, students may avail of a mock oral Irish exam on the final week of the course. External examiners will conduct these exams and again there is no extra cost for this.

Students will receive their results and recommendations in confidence. This course will really benefit students before they begin their Leaving Cert level course and sets them up if they wish to return to do our second course at Leaving Cert level, details of which are to be seen below.Is cúrsa é seo do dhaltaí atá tar éis an Teastas Sóisearach a dhéanamh nó dóibh siúd atá tar éis an Idirbhliain a dhéanamh. Dírítear go huile is go hiomlán ar an mBéaltriail Ghaeilge agus ar an Scrúdú Cluastuisceana a bheas le déanamh ag leibhéal na hArdteiste. Is fiú 50% de na marcanna iomlána na scileanna teanga thuasluaite. Oibreoidh na daltaí as an téacsleabhar ‘Líofa – Ardleibhéal’ a thabharfar dóibh saor in aisce. Is é Séamas Ó Máirtín údar an téacsleabhair seo. Ullmhaítear topaicí pearsanta na Béaltrialach leis na daltaí. Ceartaítear iad agus ansin oibríonn na daltaí ina mbeirteanna in atmaisféar neamhbhagarthach. Tugtar gach tacaíocht do na daltaí feabhsú maidin i ndiaidh maidine. Cuirtear béim mhór ar an idirghníomhaíocht ionas go bhfaighidh daltaí lántairbhe as an gcúrsa. Tugtar an deis do gach dalta dul faoi bhréagscrúdú cainte le linn na seachtaine deireanaí den chúrsa. Níl aon chostas breise air seo. Scrúdaitheoirí seachtracha a bheas i mbun na scrúduithe seo agus gheobhaidh na daltaí a gcuid torthaí mar aon le moltaí faoi rún.

Is mór an chabhair an cúrsa seo do dhaltaí sula ndíríonn siad isteach ar chúrsa Gaeilge na hArdteiste agus tugann sé dúshraith láidir dóibh má theastaíonn uathu filleadh orainn an samhradh dar gcionn don chéad chúrsa eile. Tá sonrái an chúrsa seo le feiceáil thíos.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg