banner1-877x223jpg

About

Séamas Ó Máirtín has 40 years teaching experience and has also worked with the Department of Education and Skills presenting new courses to teachers throughout Ireland. Séamas also worked for many years in the Irish Summer Colleges. He’s a fluent Irish speaker who has a passion for developing new ways for teaching Irish. For Cúrsa Gramco he has produced booklets to cover six different levels, beginning with 4/5th class and 6th class Primary level and then progressing to 1st Year, 2nd Year, post-Junior Cert. and finally finishing with Leaving Cert. level.

Séamas decided to set up Cúrsa Gramco so as to make the learning of Irish an enjoyable and positive experience. The course which he has developed incorporates an understanding of the nuts and bolts of the language, so that students become independent learners. Study skills are also incorporated so as students learn how to self-assess.

Séamas Ó Máirtín is also the author of the Irish language school textbooks: ‘Fís Eile’ for Junior Cert. Higher Level and ‘Líofa – Ardleibhéal’ which focuses on the Oral and Aural skills for Leaving Cert. Higher Level. Folens are the publishers of these textbooks.

Séamas is ably assisted in the running of Cúrsa Gramco by his wife, Nóra, and a team of very dedicated teachers. The Cúrsa Gramco team believe in the ability of children to acquire the Irish language once the approach to delivering the skills is carefully planned.


Tá dhá scór blianta de thaithí mhúinteoireachta ag Séamas Ó Máirtín. D’oibrigh Séamas freisin leis an Roinn Oideachais is Scileanna áit a raibh sé ag cur cúrsaí nua Gaeilge de chuid na Roinne i láthair mhúinteoirí ar fud na hÉireann. Chaith sé go leor blianta ag obair sna coláistí samhraidh Gaeilge. Cuireann Séamas ranganna gramadaí Gaeilge ar fáil do mhúinteoirí le linn an gheimhridh. Is cainteoir líofa Gaeilge é a bhfuil paisean aige don Ghaeilge. Is aoibhinn leis bealaí nua teagaisc a fhorbairt le go dtaitneodh foghlaim na Gaeilge le daoine óga ach go háirithe.

Is é Séamas Ó Máirtín údar Chúrsa Gramco. Tá leabhráin curtha le chéile aige chun freastal ar na léibhéil éagsúla seo a leanas: ranganna 4/5 bunscoile; rang 6 bunscoile; an chéad bhliain, an dara bliain, Iartheastas Sóisearach/Idirbhliain agus bliain na hArdteiste. Tá ábhar teagaisc na leabhrán seo curtha i dtoll a chéile go han-chúramach ionas go dtiocfaidh feabhas mór ar scileanna Gaeilge na ndaltaí. Is féidir leis na daltaí féinmheasúnú a dhéanamh mar tá scileanna staidéir ar fáil sna leabhráin chomh maith.

Is é Séamas údar na dtéacsleabhar, ‘Fís Eile’ don Teastas Sóisearach Ardleibhéal agus ‘Líofa – Ardleibhéal’ a dhíríonn ar scileanna labhartha is éisteachta don Ardteist Ardleibhéal. Is iad Folens a d’fhoilsigh na téacsleabhair seo.

Is é Séamas agus a bhean chéile, Nóra, a reáchtálann Cúrsa Gramco agus tá foireann teagaisc de mhúinteoirí díograiseacha acu. Creideann foireann Chúrsa Gramco go bhfuil an-chumas ag daltaí dul i ngleic leis an nGaeilge fad is atá an cúrsa Gaeilge pleanáilte go maith céim ar chéim.

primary4_5jpg primary6jpg secondary1jpg secondary2jpg secondary3_transjpg secondaryleavingcertjpg